Navigace

Obsah

Obec Hradečno najdete asi deset kilometrů severozápadně od největšího středočeského města Kladna. Dělí se na tři části - Hradečno, Nová Ves a Nová Studnice. Lesy na území Hradečna i v jeho okolí skrývají mnoho malebných míst a přispívají ke klidu naší malé obce. První zmínka o Hradečně se v historických pramenech objevila v roce 1413. Uprostřed Hradečna stojí lidová stavba dřevěné zvonice se šindelovou střechou. Postavena byla v roce 1749.

V současné době zde žije 492 obyvatel, z toho 242 mužů a 249 žen. Obec se skládá ze 3 částí – Hradečno, Nová Ves a Nová Studnice. Škola a lékař zde není, musí se dojíždět do nejbližšího města Smečno nebo do Kladna či do Slaného. Je zde pouze malý, soukromý obchod se smíšeným zbožím a pohostinství.

Historickým předchůdcem dnešních vsí byl hrádek nebo hradiště. Zemanská vodní tvrz v obci stála uprostřed hradečenského údolí a svým položením představovala typickou kamennou vodní tvrz středověkého venkova.
 
Její počátky kladou historikové do 11. až 13. st., v průběhu 14. až 15. st., pak byla po dočasném zpustnutí obnovena. Nejstarším známým majitelem tvrze je vladyka Hanuš z Neprobyli. Vodní tvrz byla od východu obemknuta hrází rybníka a v těsné blízkosti bylo dalších šest rybníků. Menší, východní část tvrziště, později zvaná „Malý starý zámek“, byla od vlastní tvrze oddělena širokým, patnáctimetrovým příkopem, kterým protékala voda a tvořila tak samostatné opevnění. Tady patrně stávala věžovitá hláska – hlídka o rozměrech 8x9 metrů. Celá tato menší část tvrziště dnes již neexistuje, byla v 80. letech minulého století rozhrnuta do roviny.

Na protější jižní stráni, směrem do svahu dnes zvaného „Kaštát“ byla na svou dobu dost veliká studna, roubená tesaným kamenem; místo její polohy dnes už nelze určit. Přes příkop na západní straně tvrze vedl do tvrze padací most, k němuž vedla od západu po hřebeni cesta, svou prohlubní patrná dodnes.

Soustava ochranných rybníků, obklopujících vlastní tvrz, byla postupně v pozdějších dobách vypuštěna. Jako poslední byl v roce 1833 vypuštěn velký rybník pod samostatnou tvrzí. Po všech zaniklých rybnících se zachovaly pouhé náznaky hrází. Z celé soustavy zůstal napuštěný pouze „Srnčák“.

Celý obranný systém tvrze, který byl tvořen tak velkým množstvím rybníků, vzbuzuje pochybnosti o tom, zda se jednalo pouze o obyčejnou tvrz drobného venkovského zemana. Výstavba tolika hrází v celém údolí musela být značně nákladná a jistě vyžadovala velké množství pracovních sil. Právě toto se jeví být nad možnosti venkovského zemana a navíc je nutno si uvědomit, že ves Hradečno, jako eventuální zdroj pracovních sil, tehdy ještě neexistovala. Není tedy od věci si připustit možnost, že tato malá tvrz hrála ve svém počátku roli vedlejšího sídla pánům z nedalekého Smečna, pro které mohla mít, s ohledem na svoje ukrytí v lesnatém údolí, rozličnou a možná významnou úlohu bezpečného hrádku. Tomu by nasvědčoval i význam místního jména, které ve své podstatě znamená „vedlejší hrad“. V takovém případě by bylo možno dát si do souvislosti i existenci podzemních chodeb, které z okolí tvrze a z „Kaštátu“ měly údajně vést až na Smečno a o kterých bylo ještě na počátku 20. st. všeobecně známo.
 
Vznikala postupně, s největší pravděpodobností v průběhu 15. století, v údolí kolem zemanské tvrze, po které přejala též název.

O samotném Hradečně jako o vesnici je dochována první písemná zpráva z časů Hynka Bořity z Martinic, příslušníka „Smečenské větve“ martinického rodu.
Další zpráva o Hradečně je z roku 1542, kdy Jan Bořita z Martinic věnoval své manželce Izaldě Berkové z Dubé k osobní potřebě několik vesnic, mezi kterými je také uváděno Hradečno s již pustou tvrzí. Tato zpráva je důležitá z hlediska tvrze, neboť upřesňuje dobu jejího zániku.

Od roku 1598 spravoval toto panství Jaroslav Bořita, který byl pánem malkovického panství, tedy statku a farnosti Makovice. Pod tento statek a farnost patřilo i Nové Hradečno – Nová Ves.
 
První písemná zpráva o Novém Hradečně – Nové Vsi je z roku 1594. Ves byla zřejmě založena nedlouho předtím, někdy ve druhé polovině 16. století. Těsně před rokem 1590 vzniklo v Novém Hradečně devět usedlostí, kterým bylo přiděleno určité množství půdy. Prvním známým majitelem vsi a zřejmě jejím zakladatelem je Děpold z Lobkovic, syn Jiřího z Lobkovic a majitele panství Malíkovice. Právě roku 1594 prodává pro dluhy tvrz Malkovice s celým příslušenstvím Gothardovi Floriánovi ze Žďáru, pánu na Červeném Jezdci a Jenči. V roce 1599 ji prodal a přešla do rukou Jaroslava Bořity z Martinic a na Okoři.
 
Hradečno a Nová Ves mají od konce 16. století již dobře vedené přehledy obyvatel a to jak v pozemkových knihách, tak i v jednotlivých dílčích písemnostech. Víme, že děti movitějších obyvatel obou vsí mohly již tehdy navštěvovat smečenskou farní školu (v roce 1650 jsou tu uvedeny z obou vsí čtyři děti).

Roku 1707 mělo Staré Hradečno 76 obyvatel a Nová Ves 4 obyvatele. A právě na přelomu 17. a 18. století sem začínají přicházet noví osadníci německého původu ze severských martinických panství na Chomutovsku. Tím sledovali Martinicové zajištění prosperity smečenského velkostatku, jejich hlavního rodového majetku. Nástupcem hraběte Jiřího Adama II., který zemřel roku 1714, byl jeho syn Adolf Bernart. Ten pokračoval v osídlování lesů nad Hradečnem, aby zajistil síly pro otcem založený nový dvůr Martinice.

Vrchnostenským dekretem z roku 1726 založil dvě nové vesnice – Novou Studnici (jež je dnešní součástí obce Hradečno – Nová Ves) a Drnek. Z toho vyplývá, že okolí Hradečna již nebylo tak pusté.
Roku 1735 hrabě Adolf Bernart zemřel a novým pánem Hradečna a Nové Vsi se stal hrabě František Michal, který hraběcím dekretem zakládá lesní chráněnou oboru. Středisko bylo zbudováno v hájence na hradečenském katastru. Pro obyvatele Hradečna a Nové Vsi však toto rozhodnutí nebylo žádným podnětem k oslavám. Budování obory začalo v zimě roku 1745-1746, avšak v kraji ještě doznívala válka a panství bylo postiženo ubytováním vojsk a vojenskými dávkami, hlavně pro polské a saské dragouny. Až v květnu roku 1746 práce začaly a vrchnost zabírala chalupníkům z Hradečna některá pole a do obory byl začleněn i patrně lesní rybník – Srnčák. Obora byla oplocena a osazena jeleny a černou zvěří. Pro zajištění klidu zvěře byli vrchnostenskými úředníky odvedeni či zastřeleni všichni psi v Hradečně, Nové Vsi, Nové Studnici, Drnku a v Ledcích. Obyvatelé museli odevzdat všechny zbraně a zúčastňovat se všech prací spojených s oborou.

V Hradečně byla za Františka Michala postavena tehdejšími obyvateli roku 1749 dřevěná zvonice – kaplička, která je nejvýznamnější historickou památkou Hradečna. Během stavby byl ve vsi pouze jeden tesař Martin Skbek, a tak je velkým uznáním už proto, že na tak precizním díle se podíleli hradečenští muže bez odbornosti.
 
V roce 1850 mělo samotné Hradečno 21 domů a 162 obyvatel, dohromady pak s Novou Vsí a Novou Studnicí 365 obyvatel.

Roku 1898 byl zvolen starostou Josef Šulc z Hradečna a za něho byl 28. dubna 1901 založen v obci požární sbor a následujícího roku vysvěcena první stříkačka.

V roce 1903 byla postavena v Hradečně obecní škola, která fungovala jako tzv. jednotřídka zhruba do roku 1960. Děti navštěvovaly tuto školu první čtyři třídy a pak přestoupily od páté třídy na smečenskou školu. 

Během roku 1922 byla provedena svépomocí občanů výstavba místního hřbitova.

Starosta obce byl jak za Rakouska – Uherska, tak za první Československé republiky volen v obecních volbách. Hradečno jako obec, Nová Ves a Nová Studnice jako přidružené osady patřily správou pod okres Nové Strašecí.

Jako další za zmínku stojí, že v obci do konce 50 let bylo a fungovalo 5 obchodů smíšených, 2 řezníci, 1 kovář a 4 hospody.

V období 1945 do 1990 bylo postaveno v obci 17 nových rodinných domů a 2 zdemolovány. Přibližně v roce 1980 byla vybudována svépomocí místních občanů požární nádrž a v roce 1989 bylo vybudováno asfaltové volejbalové (i tenisové) hřiště, které se k velké oblibě využívá dodnes.

Od roku 1990 bylo postaveno a rozestavěno 19 rodinných domů a další se připravují.

V letech 1991-1992 byly nově vybudovány v obci chodníky a od roku 1992 se začalo pracovat na rekonstrukci veřejného osvětlení v Hradečně a v Nové Vsi a rok poté také v Nové Studnici.

V roce 1993 byla uzavřena a ekologicky likvidována místní skládka odpadu.

Od roku 1994 byla započata práce na zpevnění místních komunikací, např. 1994 Hradečno – u školy a Nová Ves – v Chaloupkách, 1996-97 od p. Beneše a domu u Turků, dále lesní cesta ke Šperkovně a v roce 1998 v Nové Studnici na návsi.

V Nové Studnici byla v roce 1994 vybudována hospoda přestavbou skladu a přilehlého malého domku. A v Hradečně naopak hrozil zánik hospody, kterou vlastnilo Družstvo Jednota. V roce 1995 byla tato hospoda odkoupena za 600.000,- Kč do obecního vlastnictví a v současné době od roku 2008 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

V roce 1995-96 proběhla částečná rekonstrukce bývalé školy na obecní úřad, místní knihovnu, archiv a reprezentační (zasedací) místnost, kde se například koná vítání nových občánků a podobně.

V roce 1996 byla renovována historická kaplička a v roce 1999 proběhlo rozsáhlé vybudování telefonní sítě v obci. Do této doby byly v obci pouze 3 telefonní stanice.

Dále v roce 2001 byla opravena hřbitovní zeď s „komůrkou“, zrenovován pomník T. G. Masaryka, kde byla chybějící socha nahrazena reliéfem na pamětní desce. Také se provedla oprava kapličky v Nové Studnici na návsi.

V roce 2001 byla započata zatím nejrozsáhlejší stavební akce – vybudování plynofikace naší obce. Pro zajištění této stavby byl založen Svazek obcí „Plynofikace obcí Přelíc, Ledce a Hradečno“. Jinak je naše obec též členskou obcí Dobrovolného svazku obcí „Kladensko a Slánsko“. Dalšími členy tohoto svazku jsou obce Drnek, Ledce, Přelíc, Svinařov, Třebechovice a Hrdlív.

Nový územní plán obce byl vypracován v roce 2004. Zároveň se začalo s rekonstrukcí vodovodní sítě, která byla vybudována v 70. letech během 3 etap. Také se postupně buduje napojení na vodovodní řad pro nové rodinné domy. Pro tyto novostavby bylo samozřejmě nutné vybudovat i nové pozemní komunikace.

Pro děti bylo zde zřízeno nové dětské hřiště, které je velice k radostí našich ratolestí využíváno, ale bez finanční podpory místních obyvatel, obce Hradečno a Krajského úřadu Středočeského kraje by tady nebylo.

Také se v obci velice dbá na čistotu a ekologickou likvidaci veškerých odpadů. V obci byly rozmístěny sběrné nádoby na tříděný odpad (plasty, sklo, papír). 2 x do roka je zde přistaven kontejner na nebezpečný odpad a velkoobjemové kontejnery na smíšený odpad, který je objemný a nevhodný do běžné popelnice.

Jak pokračujeme my
V současné době probíhá velká rekonstrukce obecního hostince a částečná rekonstrukce obecního úřadu.

Největším rozpracovaným dílem (zatím v projektové dokumentaci a rozhodnutí o povolení stavby) je budování kanalizace včetně ČOV. Tato akce probíhá opět v rámci DSO Kladensko a Slánsko, pro úsek obce Drnek, Hradečno (Nová Ves a Nová Studnice) a Ledce včetně obce Přelíce, kde bude vybudována společná ČOV. Celá stavba a „odkanalizování obce Hradečno“ bude rozdělena na 3 etapy. V současné době je zažádáno o dotaci na stavbu ČOV v Přelíci. Předběžné vyčíslení nákladů na toto dílo pro naší obec je cca 80 mil. korun.

Dále se zde rozvíjí výstavba rodinných domů, ke kterým se opět musí zajistit přístupová komunikace, přívod inženýrských sítí a další.

Také zde již několik let probíhá a stále se pokračuje v odkupu pozemků od soukromých majitelů. Bohužel je toto dlouhodobý úkol z důvodu neochoty některých starousedlíků.
 
Již od 50 let je zde zachována tradice „Staročeské máje“ s klasickým průvodem obcí, tancem v krojích, stavění, hlídání a porážení krále (májky) a vše zakončené taneční zábavou.

Místní hasičský sbor, dnes už bohužel profesionálně nefunkční, zde pořádá posvícenskou zábavu, na kterou navazuje „pondělní pěkná hodinka“. Tato dopolední zábava je určena pouze pro mužské pohlaví a zde se provádí rozbor hříchů místních mužů v uplynulém roce s následným zvolením největšího „průseráře roku“. Večer je ukončen taneční zábavou už za účasti i jejich drahých poloviček.

Dříve se udržovala tradice posvícení s taneční zábavou, kterou po dlouhá léta zajišťoval spolek Český svaz žen, ale po jejich zániku byla tato tradice postupně zapomenuta.

Dále se pořádají akce pro děti, jako dětský karneval, dětský den a to hlavně za podpory rodičů dětí, kteří rádi a ochotně ve všem pomohou. Také zde proběl již druhý ročník nohejbalového turnaje    „O pohár starosty obce Hradečno“, který se stal velmi oblíbeným pro místní mládež i generaci středního věku.

O Vánocích zde proběhla akce slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, která se opravdu povedla a zpestřila místním občanům předvánoční shon.

Samozřejmě většina těchto akcí probíhá za velké podpory obecního úřadu, za kterou jsme všichni vděční. Díky tomuto společenskému vyžití se také udržují a posilují dobré vztahy mezi obyvateli v obci, což je velmi důležité. Starší tradice se přenášejí z generace na mladší generaci, která je zatím ctí a snaží se v těchto šlépějích pokračovat.
 
Pokud se zaměříme na hlavní problémy rozvoje obce, lze je rozdělit na 4 okruhy, které vyžadují dlouhodobou a soustředěnou pozornost. Jsou to:
 1. technická a dopravní infrastruktura,
 2. životní prostředí
 3. občanská vybavenost
 4. bydlení

  V rámci technické infrastruktury je a bude nejdůležitějším úkolem úspěšně dokončit výstavbu kanalizace včetně ČOV (tento projekt má samozřejmě vztah i k životnímu prostředí). Po definitivním ukončení projektu kanalizace je dalším důležitým a hlavně nutným úkolem vybudovat novou pozemní komunikaci v obci. V současné době je komunikace v katastrofálním stavu a z důvodu plánované kanalizace se vždy provedou pouze lokální opravy.

  V problémovém okruhu životního prostředí je nutné stále dbát na sledování vzniku a urychlenou likvidaci černých skládek, které jsou bohužel ještě poměrně časté. Dále dbát na ekologickou likvidaci veškerých odpadů.

  Pro občanskou vybavenost je cílem obce neustále zlepšovat zázemí pro kulturní a společenské aktivity. Prvním úkolem je úspěšně dokončit rozsáhlou rekonstrukci obecního hostince. Dále provést rekonstrukci 1.patra budovy obecního úřadu. Nyní se zde využívá pouze prostor pro místní knihovnu a ostatní prostory bývalého kina jsou uzavřené. Obecní zastupitelstvo zatím nemá jasný plán, co z těchto prostor vznikne. Zatím jsou zde různé návrhy, např. místní muzeum nebo bytová jednotka, ale z důvodu značného finančního zatížení této akce se zde budou zatím provádět pouze nejnutnější opravy.

  Pokud se vrátím k odkupu pozemků v centru obce od starousedlíků, tak s těmi má obec záměr takový, že zde se vybuduje lesopark, který bude obnášet rekultivaci povrchu těchto pozemků – přístupové cesty, osázení stromy, zatravnění, umístění laviček atd.
Dalším cílem je zvelebovat veřejné prostranství v obci, např. vybudováním nové autobusové zastávky jak v Hradečně – Nové Vsi, tak v Nové Studnici. Provádět další úpravy návsí v obci, včetně chodníků, parkovacích ploch a zeleně.

Pro okruh bydlení jsou cíle jasně vyplývající ze současné a plánované výstavby rodinných domů – vybudovat přístupové komunikace a zajistit inženýrské sítě.
Do této skupiny je nutné ještě uvést, že do konce tohoto volebního období je nutné vybudovat nový územní plán obce. Obec podporuje výstavbu rod. domů, ale zároveň nechce aby z této malebné vesnice vzniklo tzv. satelitní městečko. V tomto ohledu se také doufám bude vytvářet nový územní plán.