Navigace

Obsah

Nařízení Státní veterinární správy

Typ: ostatní
Mimořádná veterinární opatření vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Lány [679046], okres Kladno, ve Středočeském kraji.

Celý text nařízení ve formátu PDF (597 kB)

Formulář hlášení (50.5 kB)

Obsah nařízení v textu

Č. j. SVS/2023/015194-S Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c), a dále dle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Lány [679046], okres Kladno, ve Středočeském kraji.
Čl. 1
Vymezení uzavřeného pásma
Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:
(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
679046 Lány; 679062 Vašírov; 744671 Rynholec; 755559 Honice; 755567 Stochov; 771317 Tuchlovice;
(2) Pásmem dozoru se stanovují
a) celá následující katastrální území:
601888 Běleč; 609536 Braškov; 609617 Bratronice u Kladna; 628689 Dolní Bezděkov u Kladna; 628191 Doksy u Kladna; 632511 Drnek; 632716 Družec; 642371 Horní Bezděkov; 647250 Hradečno; 661678 Kačice; 662844 Kamenné Žehrovice; 665061 Kladno; 664961 Rozdělov; 679615 Ledce u Kladna; 680923 Lhota u Kamenných Žehrovic; 683582 Libušín; 690961 Malíkovice; 700231 Mšec; 686336 Lodenice; 700240 Mšecké Žehrovice; 706744 Nové Strašecí; 707279 Nový Dům; 743178 Ruda u Nového Strašecí; 750841 Smečno; 619329 Čelechovice; 760803 Svinařov u Kladna; 771171 Třtice u Nového Strašecí; 752991 Srby u Tuchlovic; 778303 Velká Dobrá; 782271 Vinařice u Kladna; 791377 Zbečno; 796948 Žilina;
b) definovaná část následujících katastrálních území:
676390 Křivoklát - vyjma části obce Křivoklát;
693316 Městečko u Křivoklátu - severní část katastrálního území, tvořená hranící od východu vodním tokem Požárský potok a dále Ryšava;
736961 Pustověty - KU Pustověty severovýchodní část katastrálního území, ohraničená na jihozápadní straně potokem Ryšava;
Úrední deska: Státní veterinární správa
Vyvesit: 26.01.2023 Sejmout: 27.02.2023
2
745383 Řevničov - západní část katastrálního území ohraničená na východě silnicí č. 2372;
761737 Sýkořice - KU Sýkořice - severní část katastrálního území jižně ohraničená silnicí č. II/201
Čl. 2
Opatření v uzavřeném pásmu
(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“).
Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 3. 2. 2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy:
formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci-v2/#pasmo=LANY-KVSS-2023-3km
formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci-v2/#pasmo=LANY-KVSS-2023-10km
b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze zejména mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem; tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat“; neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;
d) spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;
(2) Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů
Úrední deska: Státní veterinární správa
Vyvesit: 26.01.2023 Sejmout: 27.02.2023
3
o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 204
c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
f) umožnit úřednímu veterinárnímu lékaři provedení klinické prohlídky zvířat včetně případného odběru vzorků a poskytnout mu potřebnou součinnost
g) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně.
h) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 1. 2. 2023:
i. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
ii. Adresa (sídlo) chovatele
iii. Kontaktní osoba
iv. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
v. Adresa místa chovu ptáků
vi. Určení produktů (pro vlastní potřebu, i pro prodej)
vii. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky, bažanti,…)
2. Vodní (husy, kachny)
3. Ostatní (pštros, pávi)
4. Holubi
5. Jiné ptactvo v zajetí (papouškovití, exotické ptactvo a ostatní),
vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.
(3) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;
b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
c) provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo
1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;
2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic a
3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;
d) přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem KVS, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma,
Úrední deska: Státní veterinární správa
Vyvesit: 26.01.2023 Sejmout: 27.02.2023
4
KVS může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v nařízení Komise 2020/687 na základě žádosti provozovatele;
e) provádět odběr vzorků v chovech či hospodářstvích v uzavřeném pásmu, která chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany KVS;
f) používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:
1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat;
2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány.
Čl. 3
Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání
(1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje, darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu;
b) zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen „VPŽP“) z ptáků z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. zákaz přemisťování či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva,
c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;
d) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek drůbeže a jiné shromažďování chovaných ptáků;
e) zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů;
f) zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou;
g) zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských podniků, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII nařízení Komise 2020/687;
h) zákaz přemisťování vajec k lidské spotřebě z hospodářství s chovem drůbeže
(2) Na základě žádosti provozovatele o výjimku může KVS rozhodnout za podmínek stanovených nařízení Komise 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odst.(1) tohoto článku.
Úrední deska: Státní veterinární správa
Vyvesit: 26.01.2023 Sejmout: 27.02.2023
5
Čl. 4
Doba trvání opatření
(1) Opatření v ochranném pásmu tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 21 dní od vydání tohoto nařízení Státní veterinární správy a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 39 nařízení Komise 2020/687. Po zrušení ochranného pásma budou nadále uplatňovány v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo dozoru.
(2) Opatření v pásmu dozoru tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 30 dní od vydání tohoto nařízení a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 nařízení Komise 2020/687.
Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu
Čl. 6
Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.
Čl. 7
Poučení o náhradách nákladů a ztrát
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Úrední deska: Státní veterinární správa
Vyvesit: 26.01.2023 Sejmout: 27.02.2023
6
Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
V Benešově dne 26.01.2023
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535 156 00 Praha 5
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17,128 01 PRAHA 2
Obec s rozšířenou působností Kladno, Rakovník
Obecní úřady obcí:
Běleč; Braškov; Bratronice; Doksy; Drnek; Družec; Horní Bezděkov; Hradečno; Kačice; Kamenné Žehrovice; Kladno; Křivoklát; Lány; Ledce; Lhota; Libušín; Malíkovice; Městečko; Mšec; Mšecké Žehrovice; Nové Strašecí; Nový Dům; Pustověty; Ruda; Rynholec; Řevničov; Smečno; Stochov; Svinařov; Sýkořice; Třtice; Tuchlovice; Velká Dobrá; Vinařice; Zbečno; Žilina;


Přílohy

Vytvořeno: 28. 1. 2023
Poslední aktualizace: 28. 1. 2023 10:58
Autor: Ing. Václav Zdich